ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conspiring

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conspiring


conspire /kən'spaiə/

Phát âm


Ý nghĩa

động từ


  âm mưu, mưu hại
to conspire to do something → âm mưu làm gì
they have conspired his ruin → họ đã âm mưu hại ông ta
  chung sức, hiệp lực, quy tụ lại, kết hợp lại, hùn vào
everything seemed to conspire to make him angry → tất cả dường như hùn vào để làm cho nó nổi giận

Các câu ví dụ:

1. The Justice Department charged Huawei and its chief financial officer Meng Wanzhou with conspiring to violate U.


2. The 10 people were charged with conspiring to steal sensitive data that "could be used by Chinese entities to build similar or similar engines without incurring significant research and development costs", the report said.


Xem tất cả câu ví dụ về conspire /kən'spaiə/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…