ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conspiracy

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conspiracy


conspiracy /kən'spirəsi/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  âm mưu
to be in the conspiracy → tham gia cuộc âm mưu
conspiracy of silence
  sự thông đồng, ỉm đi, sự rủ nhau ỉm đi (không nói đến chuyện gì)

Các câu ví dụ:

1. "It is difficult to overstate the unprecedented nature of this conspiracy, in which members of a foreign intelligence agency directed and empowered criminal hackers," said John Bennett, the FBI special agent in charge.


Xem tất cả câu ví dụ về conspiracy /kən'spirəsi/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…