ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conspicuousness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conspicuousness


conspicuousness /kən'spikjuəsnis/ (conspicuity) /,kɔnspi'kju:iti/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự dễ thấy, sự rõ ràng, sự đập ngay vào mắt

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…