ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ Conspicuous consumption

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng Conspicuous consumption


Conspicuous consumption

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Sự tiêu dùng nhằm thể hiện; Sự tiêu dùng nhằm khoe khoang.
+ Xem VEBLEN.

Tin tức liên quan

 Domestic consumption, exports of steel surge
business 22/05/2021

Domestic consumption, exports of steel surge

industries | 209845578

Steel exports and domestic consumption grew by 40 percent and 68 percent in the first four months of 2021.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…