ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consonant articulation

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng consonant articulation


consonant articulation

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) cách phát rõ phụ âm

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…