ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consolidating

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng consolidating


consolidate /kən'sɔlideit/

Phát âm


Ý nghĩa

ngoại động từ


  làm (cho) chắc, củng cố
to consolidate the road surface → làm chắc mặt đường (bằng cách cán đầm...)
to consolidate a military position → củng cố một vị trí quân sự
to consolidate one's position → củng cố địa vị
to consolidate the friendship between two countries → củng cố tình hữu nghị giữa hai nước
  hợp nhất, thống nhất
to consolidate two factories → hợp nhất hai nhà máy

nội động từ


  trở nên chắc chắn, trở nên vững chắc

Các câu ví dụ:

1. consolidating a modern, scientific transport network, both by water and by road, both by highway and by rail, is acknowledged to be a major resource and management challenge, but it will be the only way.


2. consolidating brand positionGeneral Director of Vinamilk, Mai Kieu Lien, acknowledged the domestic market was its "breadwinner" as international business is greatly affected by the novel coronavirus.


Xem tất cả câu ví dụ về consolidate /kən'sɔlideit/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…