ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consistnet

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng consistnet


consistnet

Phát âm


Ý nghĩa

  tính nhất quán, phi mâu thuẫn; vững

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…