ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consisting

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng consisting


consist /kən'sist/

Phát âm


Ý nghĩa

nội động từ


  (+ of) gồm có
water consists of hydrogen → nước gồm có hydrô và ôxy
  (+ in) cốt ở, cốt tại, ở chỗ
happiness consists trying one's best to fulfill one's duty → hạnh phúc là ở chỗ cố gắng hết sức mình hoàn thành nhiệm vụ
  (+ with) phù hợp
to consist with something → phù hợp với việc gì

Các câu ví dụ:

1.   "Los Mosquito” is a six-member Flamenco band consisting of music teachers with long-term engagement in the field.

Nghĩa của câu:

& nbsp; "Los Mosquito & rdquo; là một ban nhạc Flamenco sáu thành viên bao gồm các giáo viên dạy nhạc có thâm niên trong lĩnh vực này.


2. 27, with competing teams consisting of two from Vietnam, three from the U.


3. The 1998 Vietnam team under Riedl, consisting of defender Tran Cong Minh, striker Le Huynh Duc, midfielders Nguyen Huu Thang and Nguyen Hong Son, is often considered the golden age of Vietnamese football.


4. Data from national utility Vietnam Electricity (EVN) showed that renewable energy, consisting of solar and wind power, accounted for 4.


5. The country has over 125,000 commercial fishing vessels, among them 25,000 are offshore, consisting of over one million fishermen.


Xem tất cả câu ví dụ về consist /kən'sist/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…