ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consilience

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng consilience


consilience /kən'sainə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự trùng hợp, sự ăn khớp

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…