ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consideration

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng consideration


consideration /kən,sidə'reiʃn/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự cân nhắc, sự suy xét, sự nghiên cứu, sự suy nghĩ
under consideration → đáng được xét, đáng được nghiên cứu
to give a problem one's careful consideration → nghiên cứu kỹ vấn đề, cân nhắc kỹ vấn đề
to leave out of consideration → không xét đến, không tính đến
to take into consideration → xét đến, tính đến, quan tâm đến, lưu ý đến
  sự để ý, sự quan tâm, sự lưu ý
  sự tôn kính, sự kính trọng
to show great consideration for → tỏ lòng tôn kính (ai)
  sự đền bù, sự đền đáp; sự bồi thường; tiền thưởng, tiền công
for a consideration → để thưởng công
  cớ, lý do, lý
he will do it on no consideration → không một lý do gì mà nó sẽ làm điều đó
  (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự quan trọng
it's of no consideration at all → vấn đề chẳng có gì quan trọng cả
in consideration of
  xét đến, tính đến; vì lẽ
  để đền bù, để đền ơn
upon further consideration
  sau khi nghiên cứu thêm, sau khi suy xét kỹ

@consideration
  sự xét đến, sự chú ý in c. of chú ý đến

Các câu ví dụ:

1. Despite caring, some questions are not asked with thoughtful consideration, she added.

Nghĩa của câu:

Mặc dù quan tâm, nhưng một số câu hỏi không được đặt ra với sự cân nhắc chu đáo, cô ấy nói thêm.


2. The government is examining ways to ease entry bans, taking into consideration various factors comprehensively, and would ease restrictions in stages if it decided to do so, Motegi told the parliament.


3. He likes the emphasis on social skills, self-discipline, consideration for others and playing as a team, which Amitie fosters.


4. Next time you want to add a culinary ingredient to your vacation, Phan Rang deserves serious consideration.


5. vn/Quoc Hung Ryder said that the alliance has taken into consideration about 50 potential projects, in which four will be launched within the next 12 to 15 months with a combined investment capital of $100 million.


Xem tất cả câu ví dụ về consideration /kən,sidə'reiʃn/

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…