ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conservatory là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conservatory /kən'sə:vətri/

Phát âm

Xem phát âm conservatory »

Ý nghĩa

danh từ


  nhà kính (trồng cây)
  (như) conservatoire

Xem thêm conservatory »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…