ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conservatory

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conservatory


conservatory /kən'sə:vətri/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  nhà kính (trồng cây)
  (như) conservatoire

Các câu ví dụ:

1. The festival will take place from November 17 to December 2 at the Youth Theatre in Hanoi and the conservatory of Music in Ho Chi Minh City.


2. The Saigon Chamber Music Summer Academy will be opened for the third time this year by the Transposition Programme and the Ho Chi Minh City conservatory of Music, in coordination with the Goethe-Institut Viet NaNS.


Xem tất cả câu ví dụ về conservatory /kən'sə:vətri/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…