ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conservational là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conservational

Phát âm

Xem phát âm conservational »

Ý nghĩa

  xem conservation

Xem thêm conservational »
Kết quả #2

conservational

Phát âm

Xem phát âm conservational »

Ý nghĩa

conservational (adj) /ˌkɑːnsərˈveɪʃənəl/ - có tính chất bảo tồn, bảo vệ môi trường natural Ví dụ: The government has implemented conservational policies to protect endangered species. (Chính phủ đã thực hiện các chính sách bảo tồn để bảo vệ các loài động vật đang bị đe dọa.)

Xem thêm conservational »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…