ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consequently

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng consequently


consequently /'kɔnsikwəntli/

Phát âm


Ý nghĩa

* phó từ
  do đó, vì vậy cho nên, bởi thế; vậy thì

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…