ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consequentially

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng consequentially


consequentially

Phát âm


Ý nghĩa

* phó từ
  tự đắc, kiêu căng
  do đó, do vậy

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…