ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consequential

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng consequential


consequential /,kɔnsi'kwenʃl/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  do hậu quả, do kết quả; là kết quả lôgíc của
  tự phụ, tự mãn, tự đắc
a consequential air → vẻ tự đắc

Tin tức liên quan

 US sees Vietnam as
news 28/04/2022

US sees Vietnam as 'consequential' Indo-Pacific partner: experts

news | 381865534

A strong desire to foster cooperation with Vietnam is apparent as the U.S. sets out key issues for post-Covid recovery in its new Indo Pacific strategy, experts say.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…