ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consecution

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng consecution


consecution /,kɔnsi'kju:ʃn/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự
  (ngôn ngữ học) sự phối hợp (các thời)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…