ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conscientiousness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conscientiousness


conscientiousness /,kɔnʃi'enʃəsnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự tận tâm; sự làm theo lương tâm; sự ngay thẳng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…