ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conscience-smitten

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conscience-smitten


conscience-smitten

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  bị lương tâm cắn rứt

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…