ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consanguineousness là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

consanguineousness /,kɔnsæɳ'gwiniti/ (consanguineousness) /,kɔnsæɳ'gwiniəsnis/

Phát âm

Xem phát âm consanguineousness »

Ý nghĩa

danh từ


  quan hệ dòng máu; tình máu mủ

Xem thêm consanguineousness »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…