ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ consanguineousness

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng consanguineousness


consanguineousness /,kɔnsæɳ'gwiniti/ (consanguineousness) /,kɔnsæɳ'gwiniəsnis/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  quan hệ dòng máu; tình máu mủ

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…