ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conqueror

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conqueror


conqueror

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  người đi xâm chiếm, người đi chinh phục
  người chiến thắng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…