ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ connubial

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng connubial


connubial /kə'nju:bi'æliti/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  (thuộc) hôn nhân, (thuộc) vợ chồng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…