ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conning-tower

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conning-tower


conning-tower /'kɔniɳ,tauə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  đài chỉ huy, buồng chỉ huy (ở tàu chiến)

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…