ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ connection time

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng connection time


connection time

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) thời gian nối

Tin tức liên quan

 Hanoi shortens time between two AstraZeneca vaccine jabs
news 15/11/2021

Hanoi shortens time between two AstraZeneca vaccine jabs

news | 353505500

The Hanoi Department of Health has agreed to reduce the waiting time between two AstraZeneca Covid-19 vaccine shots to four weeks from eight.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…