ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ connecting

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng connecting


connecting

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) nối

Các câu ví dụ:

1. The house uses traditional descending red brick roofs, connecting blocks with the gardens and making the whole structure more durable under the scorching sun of central Vietnam.

Nghĩa của câu:

Ngôi nhà sử dụng mái ngói đỏ truyền thống, kết nối các khối với khu vườn và làm cho toàn bộ cấu trúc bền hơn dưới cái nắng gay gắt của miền Trung Việt Nam.


2. In organizing musical festivals, professionalism means connecting the various players: organizers, artists, service providers, the media, audiences, sponsors, and cultural managers.

Nghĩa của câu:

Trong việc tổ chức lễ hội âm nhạc, tính chuyên nghiệp có nghĩa là kết nối các đối tượng khác nhau: nhà tổ chức, nghệ sĩ, nhà cung cấp dịch vụ, giới truyền thông, khán giả, nhà tài trợ và nhà quản lý văn hóa.


3. So excited at the prospect of seeing the country's first cable-stayed bridge, spanning the Tien River, a major tributary of the Mekong River, connecting Vinh Long and Tien Giang, I went to my sister's house, eight miles from the bridge.


4. It will start in Lao Cai province, loop through Hanoi and eight other cities, and end in Hai Phong city before connecting with a road running to China's Hekou district.


5. The documentary shows the role of Vietnamese companies in the ongoing telecommunications revolution in East Africa with 3G and 4G platforms as well as in connecting developed countries around the world.


Xem tất cả câu ví dụ về connecting

Tin tức liên quan

 Hanoi expands road connecting city center with Noi Bai Airport
news 28/03/2021

Hanoi expands road connecting city center with Noi Bai Airport

news | 127725610

Work began Sunday on the second stage of expanding Au Co road, the shortest route connecting the city centre with Hanoi's Noi Bai International Airport.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…