ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ connectible là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

connectible /kə'nektəbl/

Phát âm

Xem phát âm connectible »

Ý nghĩa

tính từ


  có thể nối lại với nhau, có thể chấp nối

Xem thêm connectible »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…