ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ connatural

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng connatural


connatural

Phát âm


Ý nghĩa

* tính từ
  tự nhiên; hồn nhiên
  bẩm sinh (+ to)
  cùng loại; cùng bản chất

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…