ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conky

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conky


conky /'kɔɳki/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  (có) mũi to (người)

danh từ


  người mũi to

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…