ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conjurors

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conjurors


conjuror /'kʌndʤərə/ (conjuror) /'kʌndʤərə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  người làm trò ảo thuật
  thầy phù thuỷ, pháp sư
  người thông minh khác thường; người rất khéo; người có tài cán
he is no conjurer → nó chẳng có tài cán gì

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…