ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conjurer là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conjurer /'kʌndʤərə/ (conjuror) /'kʌndʤərə/

Phát âm

Xem phát âm conjurer »

Ý nghĩa

danh từ


  người làm trò ảo thuật
  thầy phù thuỷ, pháp sư
  người thông minh khác thường; người rất khéo; người có tài cán
he is no conjurer → nó chẳng có tài cán gì

Xem thêm conjurer »
Kết quả #2

conjurer /'kʌndʤərə/ (conjuror) /'kʌndʤərə/

Phát âm

Xem phát âm conjurers »

Ý nghĩa

danh từ


  người làm trò ảo thuật
  thầy phù thuỷ, pháp sư
  người thông minh khác thường; người rất khéo; người có tài cán
he is no conjurer → nó chẳng có tài cán gì

Xem thêm conjurers »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…