ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conjuration

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conjuration


conjuration /,kɔndʤuə'reiʃn/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự phù phép
  lời khấn, lời tụng niệm
  lời kêu gọi trịnh trọng; lời cầu khẩn

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…