ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conjunctures là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

conjuncture /kən'dʤʌɳktʃə/

Phát âm

Xem phát âm conjunctures »

Ý nghĩa

danh từ


  tình thế, cảnh ngộ

Xem thêm conjunctures »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…