ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conjugate complex number

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conjugate complex number


conjugate complex number

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) số tạp liên hợp

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…