ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ CONJECTURAL VARIATION

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng CONJECTURAL VARIATION


CONJECTURAL VARIATION

Phát âm


Ý nghĩa

  (Econ) Sự thay đổi theo phỏng đoán.
+ Chỉ hành vi của hãng trong THỊ TRƯỜNG ĐỘC QUYỀN NHÓM. Xem OLIGOPOLY.

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…