ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conifers

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conifers


conifer /'kounifə/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  (thực vật học) cây loại tùng bách

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…