ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conidium

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conidium


conidium

Phát âm


Ý nghĩa

* danh từ
  số nhiều conidia
  (thực vật) bào tử đính; hạt đính

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…