ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conical waveguide

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conical waveguide


conical waveguide

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) ống dẫn sóng hình nón

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…