ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conical scan

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conical scan


conical scan

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) quét hình chóp

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…