ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conical projection

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conical projection


conical projection

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) chiếu (theo hình) nón

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…