ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ conical horn

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng conical horn


conical horn

Phát âm


Ý nghĩa

  (Tech) ống loa nón

Tin tức liên quan

 Hanoi sends rhino horn trader to jail for 14 years
news 08/12/2021

Hanoi sends rhino horn trader to jail for 14 years

news | 358705567

A Hanoi court has sentenced Do Minh Toan to 14 years' imprisonment for trading and trafficking rhino horns, a tough verdict welcomed by experts.

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…