ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ congruous

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng congruous


congruous /'kɔɳgruəs/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  phù hợp, thích hợp, hợp với, khớp với

@congruous
  đồng dư

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…