ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ congress

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng congress


congress /'kɔɳgres/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự nhóm hợp, sự hội họp
  đại hội, hội nghị
peace congress → đại hội hoà bình
medical congress → hội nghị y tế
  (Congress) quốc hội (gồm thượng nghị viện và hạ nghị viện) (Mỹ, Phi líp pin, Châu mỹ la tinh trừ Cu ba)
during Congress → trong khi quốc hội họp

Các câu ví dụ:

1. Protecting "the dignity of the national anthem" will help "promote patriotism and nurture socialist core values", says the new law passed by the National People's congress (NPC).

Nghĩa của câu:

Bảo vệ "phẩm giá của bài quốc ca" sẽ giúp "thúc đẩy lòng yêu nước và nuôi dưỡng các giá trị cốt lõi xã hội chủ nghĩa", luật mới được Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (NPC) thông qua cho biết.


2. But congress could not remove him from office without a conviction by a two-thirds majority in the Republican-controlled Senate.

Nghĩa của câu:

Nhưng Quốc hội không thể loại bỏ ông khỏi chức vụ mà không bị đa số 2/3 trong Thượng viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.


3. This is not the first time a controversy has broken out over the nationality of a member of congress.


4. During heated hearings in congress last week, CEO Mark Zuckerberg had already explained that Facebook collects data beyond what users share on their profiles.


5. "Great nations do not fight endless wars," Trump said in his annual State of the Union address to congress, in which he also said U.


Xem tất cả câu ví dụ về congress /'kɔɳgres/

Tin tức liên quan

 Vietnam best at endoscopic surgery, Asian congress finds
news 22/03/2021

Vietnam best at endoscopic surgery, Asian congress finds

news | 57475535

The Vietnamese team has surpassed peers from 14 countries and territories to top endoscopic skills at a surgeons’ congress in Malaysia.

 US Congress struggles to meet deadline for government funding bill
world 22/03/2021

US Congress struggles to meet deadline for government funding bill

world | 57485530

Several thorny issues lingered, including funding President Donald Trump's border wall.

 US Congress approves short-term budget to avoid shutdown
world 22/03/2021

US Congress approves short-term budget to avoid shutdown

world | 57495530

The temporary funding extension will keep the federal government running for four more weeks.

 Trump using racial slurs in Congress at meeting with veterans
world 22/03/2021

Trump using racial slurs in Congress at meeting with veterans

world | 57505534

He referred to 'Pocahontas' when talking to Native American WWII veterans...

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…