ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ congratulatory là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 2 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

congratulatory /kən'grætjulətəri/

Phát âm

Xem phát âm congratulatory »

Ý nghĩa

tính từ


  để chúc mừng, để khen ngợi
congratulatory letter → thư chúc mừng

Xem thêm congratulatory »
Kết quả #2

congratulatory

Phát âm

Xem phát âm congratulatory »

Ý nghĩa

Nghĩa: chúc mừng, tán dươngPhiên âm: /kənˌɡrætʃəˈlætəri/

Xem thêm congratulatory »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…