ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ congratulatory

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng congratulatory


congratulatory /kən'grætjulətəri/

Phát âm


Ý nghĩa

tính từ


  để chúc mừng, để khen ngợi
congratulatory letter → thư chúc mừng

Các câu ví dụ:

1. Japanese Prime Minister Suga Yoshihide also sent a similar congratulatory message to the new leaders.


Xem tất cả câu ví dụ về congratulatory /kən'grætjulətəri/

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…