ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ congratulations

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng congratulations


congratulation /kən,grætju'leiʃn/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự chúc mừng, sự khen ngợi
  ((thường) số nhiều) lời chúc mừng, lời khen ngợi
please accept my congratulations → xin anh hãy nhận những lời chúc mừng của tôi

Các câu ví dụ:

1. Adam Sutcliffe, Dot Property Director, Events and International Markets, said: "congratulations to all the winners of the 2019 Dot Property Southeast Asia Awards.

Nghĩa của câu:

Adam Sutcliffe, Giám đốc Dot Property, Sự kiện và Thị trường Quốc tế, cho biết: “Xin chúc mừng tất cả những người chiến thắng Giải thưởng Dot Property Đông Nam Á 2019.


2. Activist Matcha said: “congratulations to the recipients of the citizenship they deserve, but it's a double standard.


3. "congratulations," Christie's said in a tweeted reply to the Louvre Abu Dhabi.


Xem tất cả câu ví dụ về congratulation /kən,grætju'leiʃn/

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…