ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ congenialness là gì

Từ điển anh việt Ezydict đã tìm thấy 1 kết quả phù hợp.


Kết quả #1

congenialness /kən,dʤi:ni'æliti/ (congenialness) /kən'dʤi:njəlnis/

Phát âm

Xem phát âm congenialness »

Ý nghĩa

danh từ


  sự hợp nhau, sự ăn ý nhau, sự tương đắc

Xem thêm congenialness »

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…