ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ congelation

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng congelation


congelation /kən'dʤi:lmənt/ (congelation) /,kɔndʤi'leiʃn/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự đông lại

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…