ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ confusions

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng confusions


confusion /kən'fju:ʤn/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  sự lộn xôn, sự hỗn độn, sự rối loạn, sự hỗn loạn
everything was in confusion → tất cả đều lộn xộn hỗn loạn
to throw the enemy into confusion → làm cho quân địch rối loạn
  sự mơ hồ, sự mập mờ, sự rối rắm (ý nghĩa)
  sự lẫn lộn, sự nhầm lẫn
confusion of something with another → sự nhầm lẫn cái gì với cái khác
  sự bối rối, sự ngượng ngập, sự xấu hổ
to make confusion more confounded → đã bối rối lại làm cho bối rối hơn, đã ngượng lại làm cho xấu hổ thêm
  nhuộng confusion) chết tiệt!, chết toi!
confusion worse confounded
  tình trạng đã hỗn loạn lại càng hỗn loạn hơn
to drink confusion to somebody
  vừa uống rượu vừa chửi đổng ai

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Công Thức Vật Lý
Loading…