ex. Game, Music, Video, Photography

Nghĩa của từ confucianism

Cách phát âm, ý nghĩa, ví dụ, các từ khác liên quan, các bài báo chứa thông tin về từ vựng confucianism


confucianism /kən'fju:ʃjənist/

Phát âm


Ý nghĩa

danh từ


  đạo Khổng

Từ vựng liên quan

Link Tài Trợ - Sponsored Links

Loading…